دسته‌ها: مشعل گازسوز
نوع سوخت: ظرفیت حرارتی: دامنه تنظیم با گاز طبیعی: کاربرد:
گاز ۱۰۰ هزار تا ۱٫۵ میلیون کیلوکالری در ساعت ده به یک کوره های پیشگرم، ذوب، عملیات حرارتی و تولید هوای گرم تا ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد