دسته‌ها: مشعل گازسوز
مشعل گازسوز اتمسفریک
نوع سوخت: ظرفیت حرارتی: دامنه تنظیم با گاز طبیعی: کاربرد:
گاز با فشار ۱۵ تا ۶۰ پوند ۱۰ هزار تا ۱ میلیون و هشتصد هزار کیلوکالری در ساعت چهار به یک کوره های پیشگرم، ذوب و تولید هوای گرم تا حداکثر دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد