دسته‌ها: مشعل مایع‌سوز
نوع سوخت: ظرفیت حرارتی: دامنه تنظیم: کاربرد:
گازوئیل ۳۰ هزار تا ۳ میلیون کیلوکالری در ساعت شش به یک کوره های پیشگرم، ذوب، عملیات حرارتی و تولید هوای گرم تا ۱۵۵۰ درجه سانتیگراد