دسته‌ها: مشعل گازسوز
نوع سوخت: ظرفیت حرارتی: دامنه تنظیم با گاز طبیعی: کاربرد:
گاز ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون کیلوکالری در ساعت شش به یک کوره های پیشگرم، عملیات حرارتی و تولید هوای گرم، دیگهای آب گرم و بخار آب