زینتر کردن کوره

بعد از آجر چینی و یا جرم ریزی کوره، باید ساختمان کوره به شکل مناسبی و بر اساس منحنی، پخت داده شود. چه این آجر چینی […]