گواهینامه ثبت اختراع

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهینامه ثبت اختراع برای چندین مشعل خود است.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت برای مشعل و سیستم گازسوز کوره دوار ذوب چدن از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دارای تائیدیه اختراع میباشد.

برگزیده کشوری پنجمین جشنواره نمایشگاه ملی علم تا عمل

از طرح "مشعل و سیستم گازسوز کوره های دوار ذوب چدن" شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت در پنجمین جشنواره علم تا عمل بعنوان یکی از ده طرح برتر ملی انتخاب و تقدیر شد.

طرح برگزیده در نخستین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق

طرح "گازسوز کردن کوره های دوار ذوب چدن" شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت حائز رتبه اول در نخستین جشنواره ملی ابتکارها و اختراع‌های سوخت و احتراق گردیده است.


شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت دارای گواهی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و گواهی مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت برای طراحی و ساخت اولین مشعل تولید داخل دوسوخته سیمان دارای تقدیرنامه از جشنواره بین‌المللی خوارزمی میباشد.شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت برای طراحی و ساخت مشعل برای کوره‌های صنعتی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دارای گواهینامه تائید توانمندی فناورانه میباشد.

تقدیرنامه شایستگی بهینه سازی مصرف انرژی درتاسیسات گرمایش مرکزی

تقدیرنامه به واسطه همکاری انجام شده در زمینه تدوین استاندارد در این حوزه

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت از اعضای فعال و اثرگذار در انجمن احتراق ایران میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت از اعضای فعال و اثرگذار در هیئت رئیسۀ انجمن احتراق ایران میباشد.

شرکت تولیدی و مهندسی شعله‌صنعت برای مشعل های دوسوخته سیمان از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دارای گواهینامه تائید طرح میباشد.


شرکت شعله‌صنعت دارای مجوز فعالیت در پارک علم و فناوری گیلان می‌باشد.

شرکت شعله‌صنعت دارای گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان می‌باشد.

طرح شایسته تقدیر در ششمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس برای بهبود وضعیت احتراق در پالایش نفت آبادان

جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی ازوزارت صنعت، معدن و تجارت